Questions

using the quadratic formula to solve \( x^2 + 20 = 2x \) , what are the values of x?

using the quadratic formula to solve \( x^2 + 20 = 2x \) , what are the values of x?

Equation is \( x^2 + 20 = 2x \) [Convert Equation to quadratic equation to find the value of x through quadratic formula]

\( x^2 -2x+ 20 = 0 \) [According to the Quadratic Equation a= 1, b= -2 and c=20]

Quadratic Formula \(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\) [put the value of a, b, and c in the formula]

=> \(x = {-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2-4 \times 1 \times 20} \over 2 \times 1}\)

=> \(x = {2 \pm \sqrt{4-80} \over 2 }\)

=> \(x = {2 \pm \sqrt{-76} \over 2 }\)

=> \(x = \frac{2}{2} \pm \sqrt {\frac{-76}{4} } \)

=> \(x = 1 \pm \sqrt {-19} \) [The Value of  \( \sqrt {-19} = 4.359i]

=> \(x = 1 \pm 4.359i \)

=> \(x = 1 – 4.359i \;or\; 1 + 4.359i  \)